REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vložte svoj text

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

 • získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali

 • ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom

 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.queensperky.eu

4S go, s.r.o.
Šemša 24
044 21 Šemša
IČO: 46 623 001
DIČ: 2023501711

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov, umiestnených na internetovej stránke www.queensperky.eu

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k nákupu tovaru a jeho doručenia

 • kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 • fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankové účtu, podpis

IV. Poskytnutie osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby

 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností a ďalšej komunikácie s ním

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka nezverejňuje

VI. Zasielanie ponúk, noviniek a akcií

 • zákazník kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.queensperky.eu čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúval po dobu 24 mesiacov osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.queensperky.eu.

VIII. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

IX. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom alebo písomne

 • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia

Objednávka cez systém pomocou registrácie.
Objednávka cez systém bez registrácie.
Objednávka cez telefón 0948 496 954

Desatoro bezpečného nakupovania cez internet

1) Pred objednaním tovaru identifikujte internetového obchodníka a získajte o ňom čo najviac informácií. Každý seriózny internetový obchodník si je vedomý, že nakupovanie cez internet je najmä o dôvere zákazníka, a preto by mal o sebe poskytnúť maximum informácií. Skontrolujte ich v Obchodnom alebo Živnostenskom registri, zavolajte na zákaznícky servis - požiadajte o odpovede, ktoré Vás zaujímajú a skontrolujte, či sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu. Ak internetový obchodník nemá okrem e-mailovej adresy uvedený žiaden iný kontakt (telefónnu linku a konkrétnu geografickú adresu), alebo ak máte čo i najmenšie pochybnosti, neriskujte a nenakupujte.
2) Pri nakupovaní cez internet si nemôžete na tovar siahnuť alebo odskúšať ho, preto je dôležité, aby ste si prečítali všetky informácie o predávanom výrobku a tým získali čo najviac informácií.
3) Pred objednaním tovaru si overte ponúkané možnosti dopravy, cenu za dopravu, možné spôsoby zaplatenia tovaru, informácie o dodacej lehote.
4) V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar, je povinný o tom ihneď informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.
5) Podľa zákona o zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť informácie o záručnej lehote a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis. Preto je dôležité, aby ste si takéto informácie skontrolovali.
6) Pri predaji cez internet existuje možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní podľa § 12 zákona o zásielkovom predaji.
7) Konkrétny postup pri riešení reklamácie, môže byť špecifický závisiac od druhu a povahy reklamovaného tovaru, preto sa oboznámte s reklamačným poriadkom, resp. so spôsobom uplatnenia reklamácie. V prvej fáze o oprávnenosti reklamácie rozhoduje spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr potvrdiť aj dodávateľ tovaru.
8) Podľa § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") potrebuje prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkov súhlas, aby mu mohol zasielať marketingové materiály prostredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.
9) Ak je to možné, uprednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou a spadajú pod jurisdikciu SR.
10) Rozhodovanie pri voľbe internetového obchodníka, Vám uľahčí aj projekt certifikácie internetových obchodníkov.